N A R R A T I V E S

Horror Short Film

Watch it HERE.

Animated Comedy Short

Starring Dia Framton & Dana Snyder

Coming Soon!

Horror Short Film

SciFi Short Film

Supernatural Horror Short Film

Horror Comedy Feature Film

Buy it HERE.

Horror Anthology Feature Film

Buy it HERE.

Horror/Thriller Feature Film

Comedy Web Series

Watch it HERE.

Horror Comedy Feature Film

Buy it HERE.

Horror Comedy Feature Film

Buy it HERE.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • TikTok
 • White Vimeo Icon
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon

© 2020 by Abyssmal Entertainment Inc.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • TikTok
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Vimeo Icon